Machine Vision Systems

ใช้กล้องตรวจสอบสินค้าโดยที่ไม่ต้องใช้คนตรวจสอบ เช่น สามารถตรวจสอบจำนวนสินค้า ,สามารถเช็คขนาดของสินค้า ,สามารถตรวจสอบมาตรฐานสินค้าตามตัวอย่าง ,สามารถแยกสีต่างๆได้เองโดยที่ไม่ต้องใช้คนมาคอยแยก ฯลฯ